hình ảnh

Văn bản pháp quy

pdf
44-UBND.don gia xay dung
pdf
1351-dinh chinh nghi dinh 36
pdf
03 QĐ, don gia xay dung
docx
nghị dinh 135 thu tien su dung dat
docx
nghi dinh 188 nam 2004 (quy dinh khung gia dat)
docx
nghi dinh 197 nam 2004
docx
nghi dinh 204 cua chinh phu nam 2016 xa kho khan
docx
nghi dinh so 01 huong dan thi hanh luat dat dai 2013
docx
nghị dịnh so 43-2014 cua chinh phu
docx
nghi dinh so 44 quy dinh gia dat nam 2014
docx
nghi dinh so 161 cau chinh phu ve cong tac can bo
docx
nghi dinh so 123 nam 2000 (sua doi nghi dinh 188)
docx
quy dinh so 90 cua UBND rinh lam dong quy dinh gia dat thanh pho da lat
pdf
QD So 508 UBND tinh phe duyet dieu chinh gia dat de xac dinh gia dat cu the boi thuong cong trinh cau suoi lon xa PC
doc
quyet dinh 36 nam2012 ve bôi thuong
docx
quyet dinh so 03-QD-UBND quy dinh ve do gia cay trong
docx
quyet dinh so 17 ve so so gia datnam 2018 tren dia ban thanh pho da lat
docx
quyet dinh so 32 nam 2010 ve boi thuong
docx
quyet dinh so 48 cua ubnd tinh lam dong nam 2008
docx
quyet dinh so 36 nam 2012 ve bôi thuong
docx
quyet dinh so 50 cua ubnd tinh ve cong tac can bo
docx
quyet dinh so 85 nam 2009 ve boi thuong cua ubnd tinh lam dong
docx
thong tu 20 cua bo tai nguyen vai moi truong ngay 27 tháng 4 năm 2015
docx
thong tu 74 cua bio tai chinh
docx
thong tu 181 cua bo tai nguyen moi trương nam 2009
docx
thong tu so 70 cua bo tai chinh nam 2006
docx
thong tu so 76 cau bo tai chinh nam 2014
docx
thong tu so 117 nam 2004 cua bo tai chinh
docx
thong tu so 93 cua bo tai chinh 2011
pdf
thong-tu-so-11-2014-tt-bnv-0403201520001CH