hình ảnh

Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành TNMT”

Ngày 21/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số: 5161/BTNMT-CNTT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường” và phần mềm “Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương”.

Căn cứ Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ công văn số 6573/VPCP-TH ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương,

Để cập nhật và tổng hợp số liệu trên phạm vi toàn quốc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và kết nối cung cấp số liệu cho hệ thống báo cáo Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường” và phần mềm “Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương” cho các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể:

  • Thời gian: từ ngày 29/9/2020 đến 16/10/2020; Chia làm 06 đợt, mỗi đợt 1,5 ngày, mỗi đơn vị tham gia 01 đợt.
  • Hình thức: Trực tuyến tại địa chỉ: https://hoptructuyen.monre.gov.vn/thpm

Thông tin chi tiết về kế hoạch, nội dung tập huấn và danh sách đơn vị tham gia các đợt tập huấn tại Phụ lục.

Các đơn vị tham gia chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại các điểm cầu, cử cán bộ kỹ thuật tham gia các buổi kết nối thử nghiệm. Thông tin liên hệ cán bộ đầu mối: ông Nguyễn Hải Hưng, số điện thoại 0832.368.699.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị tham gia đầy đủ, đúng thành phần./.