hình ảnh

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường; Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải danh sách sáng kiến cấp Bộ và cấp toàn quốc trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Mời quý vị xem Danh sách tại đây.