hình ảnh

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Đó là chủ đề hoạt động của năm 2020 được Tổng LĐLĐVN xác định tại Nghị quyết số 08/NQ-TLĐ về nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn (CĐ) năm 2020 do Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang ký.

7 nhóm vấn đề chủ yếu

Nghị quyết nêu rõ, năm 2020, các cấp CĐ tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) với 7 nhóm vấn đề chủ yếu được định hướng: Phát huy vai trò chủ động, tích cực của CĐCS trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề mà công nhân lao động (CNLĐ) quan tâm. Tăng cường thông tin tuyên truyền ở cơ sở.

Tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, sát hợp. Phát huy vai trò của đoàn viên CĐ trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động CĐCS và Ban Chấp hành CĐCS. Đổi mới công tác cán bộ CĐCS, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho chủ tịch CĐCS và tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên với cán bộ CĐ. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhất là trong công tác tài chính.

Chủ động xây dựng trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật CĐ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là chủ động xây dựng trình dự án sửa đổi, bổ sung Luật CĐ. Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (sửa đổi). Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Chú trọng lãnh đạo việc sửa đổi, bổ sung, ký mới TƯLĐTT theo hướng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, quan tâm chính sách đối với lao động nữ.

Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tích cực phát huy vai trò tổ chức CĐ trong Hội đồng Tiền lương quốc gia về tiền lương tối thiểu vùng năm 2021. Chủ động thực hiện các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho CĐCS tiến hành đàm phán, thương lượng tiền lương cho NLĐ năm 2021 theo quy định pháp luật. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật CĐ.

Tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động đối với NLĐ. Tập trung giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca và chính sách nâng cao trình độ nghề nghiệp cho NLĐ. Tổ chức kịp thời, hiệu quả hoạt động đối thoại với người sử dụng lao động. Tổ chức tổng kết, đánh giá mô hình trung tâm, văn phòng tư vấn pháp luật, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nghiên cứu, đề xuất thí điểm xây dựng Trung tâm tư vấn và hỗ trợ NLĐ cấp Tổng Liên đoàn và ở một số địa phương phù hợp. Tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi toàn quốc.

Bên cạnh đó, còn có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như triển khai bộ quy chuẩn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS. Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán 2020 với mục tiêu không để NLĐ nào không có Tết. Nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, NLĐ ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các khu công nghiệp, khu chế xuất, phấn đấu ký mới 375 thỏa thuận hợp tác.

Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng các thiết chế CĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, thành tựu phát triển đất nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về giai cấp công nhân, về tổ chức và hoạt động CĐ đối với đoàn viên, NLĐ. Tổ chức đồng bộ các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, trọng tâm ở CĐCS doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với NLĐ tiêu biểu trong phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” (2016 - 2020).

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động của chủ tịch CĐCS. Tiến hành sắp xếp bộ máy cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành, tổng công ty và tương đương. Triển khai Kế hoạch thi đua năm 2020 trong công nhân, viên chức, lao động với chủ đề: Công nhân, viên chức, lao động cả nước thi đua đổi mới, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, lập thành tích thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X. Quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, phục vụ tốt hoạt động của tổ chức CĐ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai chế độ kế toán CĐ xây dựng theo quy định mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra CĐ...

Một số chỉ tiêu cơ bản

- Kết nạp mới 600.000 đoàn viên CĐ. Thành lập CĐCS tại 1.688 doanh nghiệp có 25 CNLĐ trở lên.

- Giới thiệu 126.839 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thành lập mới 1.993 Ban nữ công quần chúng ở ngoài khu vực nhà nước theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam.

- Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 1.807 doanh nghiệp nhà nước và 20.902 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

- Ký mới 2.261 bản TƯLĐTT ở doanh nghiệp có tổ chức CĐ.

- Có thêm 6.682 doanh nghiệp thực hiện việc nộp kinh phí CĐ qua tài khoản CĐ Việt Nam...