LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

       Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường và Phát triển Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở sát nhập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

       1. Tiền thân của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là Đội đo đạc thuộc Ban Quản lý ruộng đất được thành lập từ năm 1980.

       Năm 1993, từ Đội đo đạc thuộc Ban Quản lý ruộng thành lập Trung tâm dịch vụ địa chính tỉnh Lâm Đồng thuộc sở Địa chính;

       Ngày 06/01/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 02/2004/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

        2. Tiền thân của Trung tâm Phát triển Quỹ đất là Ban Đền bù giải phóng mặt bằng tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ năm 2002.

        Ngày 14/12/2005, UBND tỉnh ban hành quyết định số 223/2005/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở đổi tên Ban Đền bù giải phóng mặt bằng tỉnh Lâm Đồng.

         Ngày 24/6/2013, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc UBND tỉnh Lâm về trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng.