PHÒNG TƯ VẤN, DỊCH VỤ VỀ ĐẤT ĐAI

I. VỀ NHÂN SỰ:

STT  Họ và tên Chức vụ Trình độ Chuyên ngành
1 Nguyễn Duy Trí Trưởng phòng Đại học Nông nghiệp
2 Hồ Văn Thọ Phó phòng Đại học Kinh tế Bưu chính VT
3 Nguyễn Thành Nhân Tổ trưởng Tổ 1 Đại học Tài chính Kế toán
4 Nguyễn Thị Thùy linh Chuyên viên Đại học Quản lý tài nguyên và môi trường
5 Đỗ Văn Nam Chuyên viên Đại học Quản lý đất đai
6 Cầm Anh Khoa Chuyên viên Đại học Cử nhân Kinh tế
7 Bùi Thảo Ngọc Chuyên viên Đại học Ngôn Ngữ Anh
8 Phan Văn Hiệp Chuyên viên Đại học Cử nhân Luật
9 Phan Văn Thận Chuyên viên Đại học Kỹ sư Nông nghiệp

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

2.1. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc định giá đất đối với các dự án được phân công;

2.2. Phối hợp với phòng Đo đạc, phòng Kỹ thuật để thực hiện việc đo đạc lập bản đồ và lập phương án – dự toán tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định canh, định cư để làm cơ sở ký hợp đồng với Chủ đầu tư;

2.3. Thực hiện các thủ tục về công tác di dời giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các dự án do Trung tâm thực hiện;

2.4. Tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan lập phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các dự án do Đơn vị thực hiện;

2.5. Phối hợp với phòng Đo đạc, phòng Kỹ thuật và các đơn vị liên quan lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

2.6. Phối hợp với phòng Quản lý phát triển quỹ đất và Bồi thường cùng các Đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm đếm hiện trạng và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định canh, định cư các dự án do Trung tâm thực hiện;

2.7. Chủ trì và phối hợp với các Đơn vị liên quan lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đấtkhi được cấp có thẩm quyền giao;

2.8. Thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định;

2.9. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai;

2.10. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

2.11. Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;

2.12. Thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Ban giám đốc;

Phòng Tổ chức - Hành chính;

Phòng Quản lý, Phát triển quỹ đất & bồi thường;

Phòng Kỹ thuật;

Phòng Đo đạc.