hình ảnh

                               PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

I. VỀ NHÂN SỰ

STT Đơn vị / Họ và tên Chức vụ Trình độ Chuyên ngành Điện thoại
1 Khiếu Đăng Dương Trưởng phòng

Đại học

Thạc sĩ

Trắc địa

Quản lý đất đai

02633541196

2 Lê Hoàng Bình Hòa Phó phòng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 02633541196
3 Nguyễn Thị Thu Trúc Kế toán trưởng Đại học Kinh tế 02633833471
4 Phạm Ngọc Tuấn Kế toán viên Đại học TC-Kế toán  
5 Huỳnh Kim Lý Kế toán viên Đại học Kế toán 02633833471
6 Nguyễn An Bình Văn thư - Thủ quỹ Đại học Luật 02633833471
7 Nguyễn Văn Hùng Lái xe Lái xe hạng D Lái xe  

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế cơ quan sau khi ban hành;

2.2. Tham mưu cho Ban giám đốc về công tác hợp đồng, tuyển dụng viên chức và người lao động;

2.3. Thực hiện công tác hành chính, văn thư và lưu trữ;

2.4. Theo dõi và thực hiện công tác tổ chức cán bộ; quy hoạch; đào tạo; bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chính sách đề bạt cán bộ; nâng lương theo quy định;

2.5. Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác thi đua – khen thưởng và kỷ luật viên chức, người lao động.

2.6. Thực hiện các chế độ: Tiền lương; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn;

2.7. Quản lý tài sản công của Trung tâm;

2.8. Tiếp và hướng dẫn công dân, đối tác đến làm việc tại cơ quan;

2.9. Xây dựng kế hoạch thu – chi tài chính của cơ quan;

2.10. Thanh toán, quyết toán tài chính kịp thời, chấp hành chế độ chi tiêu tài chính theo đúng quy định hiện hành;

2.11 Lập báo cáo tài chính phục vụ công tác quản lý của cơ quan;

2.12. Thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán theo đúng quy định;

2.13. Lập dự toán, hợp đồng kinh tế, hiện theo dõi các hợp động kinh tế và lập hồ sơ thanh quyết toán công trình trình Giám đốc phê duyệt;

2.14. Phối hợp với phòng Quản lý, phát triển quỹ đất và Bồi thường thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất các khu tái định cư, định canh (lần đầu);

2.15. Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý, phát triển quỹ đất và Bồi thường thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (lần thứ 2 trở đi);

2.16. Phối hợp với Công đoàn thực hiện các chế độ cho viên chức và người lao động theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và các quy định liên quan khác;

2.17. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, tổ chức có liên quan thực hiện công tác phòng cháy, nổ và vệ sinh cơ quan;

2.18. Thực hiện công tác hành chính quản trị, đôn đốc thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm;

2.19. Đề xuất giám đốc bố trí xe đi công tác theo quy chế;

2.20. Căn cứ kế hoạch hành năm, lập kế hoạch phân bổ công việc cho các phòng trình Giám đốc phê duyệt;

2.21. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo thường niên, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Ban giám đốc Trung tâm;

2.22. Phối hợp với các phòng chuyên môn để giải quyết các công việc liên quan;

2.23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ban giám đốc;

Phòng Kỹ thuật;

Phòng Đo đạc;

Phòng Quản lý, Phát triển quỹ đất & bồi thường;

Phòng Tư vấn, dịch vụ về đất đai.