PHÒNG KỸ THUẬT

I. VỀ NHÂN SỰ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Chuyên ngành

1

Trần Ngọc Quỳnh

Trưởng phòng

Đại học

Quản lý đất đai

2

Nguyễn Thanh Liêm

Phó phòng

Đại học

Môi trường

3

Hoàng Quốc Huy

Tổ trưởng Tổ Đo đạc 1

Đại học

Quản lý đất đai

4

Mai Hồng Khang

Tổ phó tổ Đo đạc 1

Trung cấp

Quản lý đất đai

5

Đỗ Hồng Lâm

Chuyên viên tổ Đo đạc 1

Đại học

Kỹ thuật trắc địa

6

Nguyễn Đăng Diện

Cán sự tổ Đo đạc 1

Trung cấp

Quản lý đất đai

7

Khuất Văn Tâm

Tổ trưởng tổ Đo đạc 2

Cao đẳng

Kỹ thuật trắc địa

8

Nguyễn Văn Nam

Tổ phó tổ Đo đạc 2

Trung cấp

Kỹ thuật trắc địa

9

Nguyễn Quang Được

Chuyên viên  tổ Đo đạc 2

Thạc sĩ

Công nghệ TT

10

Trịnh Thanh Hoàng

Cán sự tổ Đo đạc 2

Trung cấp

Quản lý đất đai

11

Nguyễn Thị Hải Lê

Tổ trưởng tổ Nội nghiệp

Đại học

Quản lý đất đai

12

Trần Thị Kim Anh

Tổ phó tổ Nội nghiệp

Cao đẳng

Công nghệ TT

13

Phạm Bảo Toàn

Chuyên viên tổ Nội nghiệp

Đại học

CN Điện tử VT

14

Nguyễn T.Thanh Uyên

Cán sự tổ Nội nghiệp

Cao đẳng

Công nghệ TT

15

Nguyễn Phong Toàn

Chuyên viên tổ Nội nghiệp

Đại học

Công nghệ TT

16 Nông Thanh Hiếu Cán sự tổ Đo đạc 2 Cao Đẳng Quản lý đất đai

17

Nguyễn Văn Lâm

Chuyên viên Đo đạc

Đại Học

Quản lý đất đai

18

Đặng Bảo Phong

Cán sự tổ Đo đạc 1

Cao Đẳng

Quản lý đất đai

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1. Chủ trì và phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính lập đề cương, thiết kế kỹ thuật, phương án thi công đối với các công trình đo đạc được Lãnh đạo phân công;

2.2. Thực hiện các công trình đo đạc, thành lập các loại bản đồ, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện đo đạc công trình, cắm mốc ranh giới….

Trong quá trình tổ chức thi công công trình có nhiệm vụ như sau:

- Làm tốt công tác dân vận, đoàn kết tương trợ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

- Sử dụng và bảo quản máy móc và trang thiết bị đúng quy định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm hiệu quả;

- Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về chất lượng và tiến độ công việc;

2.3. Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra nghiệm thu sản phẩm. Lập hồ sơ nghiệm thu sản phẩm do phòng thực hiện;

2.4. Thường xuyên bám sát chỉ đạo và đôn đốc các đội sản xuất, kiểm tra xem xét khó khăn, thuận lợi trong kỹ thuật – công nghệ cùng phối hợp giải quyết đảm bảo kế hoạch sản xuất. Trường hợp gặp khó khăn quá chức năng, báo cáo Giám đốc cho hướng giải quyết;

2.5. Ngoài kế hoạch cấp trên giao, có công việc phát sinh, lãnh đạo trực tiếp giao việc cho Phòng và từng cá nhân;

2.6. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính lập báo cáo định kỳ và các báo cáo khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc;

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Ban giám đốc

Phòng Tổ chức - Hành chính;

Phòng Đo đạc;

Phòng Quản lý, Phát triển quỹ đất & bồi thường;

Phòng Tư vấn, dịch vụ về đất đai.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH:

Dự án 01 về Kiểm tra nghiệm thu bản đồ;

 Dự án số 01 về Lập kế hoạch sử dụng đất;

Dự án về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Dự án Kiểm tra, giám sát Kiểm kê đất đai;

Dự án Kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Xây dựng bản giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐANH THỰC HIỆN:

 Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu huyện Bảo Lâm;

Dự án Đo đạc và cấp Giấy đất Lâm nghiệp.