hình ảnh

 

PHÒNG ĐO ĐẠC

I. VỀ NHÂN SỰ:

 

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ Chuyên ngành
1 Khuất Duy Cường Trưởng phòng Đại học Quản lý đất đai
2 Đỗ Xuân Mạnh Phó phòng Đại học Địa chất
3 Lưu Minh Hùng Tổ trưởng tổ Quy hoạch &KH Đại học Quản lý đất đai
4 Nguyễn Đỗ Tuấn Tổ phó tổ Quy hoạch &KH Đại học Môi trường
5 Nguyễn Khắc Đồng Tổ phó tổ Đo đạc Đại học Kỹ thuật Địa chính
6 Nguyễn Văn Tuấn Chuyên viên tổ Đo đạc Đại học Quản lý đất đai
7 Đặng Đức Thông Chuyên viên tổ Quy hoạch &KH Đại học Quản lý đất đai
8 Lê Minh Thông Chuyên viên tổ Quy hoạch &KH Đại học Luật
9 Phạm Quang Thát Cán sự tổ Đo đạc Trung cấp Quản lý đất đai
10 Phạm Hồng Vân Cán sự tổ Đo đạc Trung cấp Quản lý đất đai
11 Ngô Quang Vinh Biệt phái VP Sở TNMT Thạc sĩ Quản lý đất đai
12 Vũ Thị Kim Trang Chuyên viên tổ Đo đạc Đại học Quản lý đất đai

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1. Thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; Kiểm kê đất đai; Thực hiện các công trình đo đạc, thành lập các loại bản đồ, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện đo đạc công trình, cắm mốc ranh giới….

Trong quá trình tổ chức thi công công trình có nhiệm vụ như sau:

+ Làm tốt công tác dân vận, đoàn kết tương trợ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

+ Sử dụng và bảo quản máy móc và trang thiết bị đúng quy định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm hiệu quả;

+Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về chất lượng và tiến độ công việc;

2.2. Chủ trì và phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính lập đề cương, thiết kế kỹ thuật, phương án thi công đối với các công trình đo đạc được Lãnh đạo phân công; Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra nghiệm thu sản phẩm. Lập hồ sơ nghiệm thu sản phẩm do phòng thực hiện;

2.3. Thường xuyên bám sát chỉ đạo và đôn đốc các đội sản xuất, kiểm tra xem xét khó khăn, thuận lợi trong kỹ thuật – công nghệ cùng phối hợp giải quyết đảm bảo kế hoạch sản xuất. Trường hợp gặp khó khăn quá chức năng, báo cáo Ban Giám đốc cho hướng giải quyết;

2.4. Ngoài kế hoạch cấp trên giao, có công việc phát sinh, lãnh đạo trực tiếp giao việc cho Phòng và từng cá nhân;

2.5. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính lập báo cáo định kỳ và các báo cáo khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc;

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Ban giám đốc;

Phòng Tổ chức - Hành chính;

Phòng Kỹ thuật;

Phòng Quản lý, Phát triển quỹ đất & bồi thường;

Phòng Tư vấn, dịch vụ về đất đai.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH:

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc bản và cấp giấy;

Dự án số 01 về Lập kế hoạch sử dụng đất;

Dự án về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Dự án Kiểm tra, giám sát Kiểm kê đất đai;

Dự án Kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Xây dựng bản giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐANH THỰC HIỆN:

 Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc và Cấp giấy;

Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu huyện Bảo Lâm;

Dự án Đo đạc và cấp Giấy đất Lâm nghiệp.