hình ảnh

Ban giám đốc

 

                                             BAN GIÁM ĐỐC

        I. NHÂN SỰ:

STT

 Họ và tên

Chức vụ 

Trình độ

Chuyên ngành

Điện thoại

1

Trần Nam Long

Giám đốc

Đại học

Trắc địa -Bản đồ

0918172063

2

Chu Việt Yên

P. Giám đốc

(PT Đo đạc)

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

0918564395

3

Chu Thị Lan Anh

P. Giám đốc

(PT Giá đất)

Thạc sĩ

Kinh tế

0919528146

4

Lê Văn Tạo

P. Giám đốc

(PT Bồi thường)

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

0912290536

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

     1. Nguyên tắc phân công.

      - Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường và phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và pháp luật về toàn bộ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được UBND tỉnh quy định.

       - Các Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về các công việc được giao trước pháp luật, thường xuyên trao đổi công việc, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Giám đốc những vấn đề quan trọng, phức tạp.

       - Ngoài những công việc được phân công, các Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ, công việc đột xuất do Giám đốc Trung tâm trực tiếp phân công.

       - Khi Giám đốc Trung tâm đi công tác, nghỉ phép, nghỉ do đau ốm thì ủy quyền cho một Phó Giám đốc Trung tâm điều hành công việc trong thời gian Giám đốc Trung tâm vắng mặt.

      - Trong trường hợp cần thiết, hoặc khi Phó Giám đốc Trung tâm đi công tác, nghỉ phép, nghỉ do đau ốm thì Giám đốc Trung tâm trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Giám đốc đó hoặc giao cho Phó Giám đốc Trung tâm khác giải quyết, xử lý.

      - Trong trường hợp những công việc có liên quan đến các Phó Giám đốc thì Phó Giám đốc được giao, chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Giám đốc được giao chủ trì báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định.

      - Trong phạm vi quyền hạn được giao, các Phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công; những vấn đề quan trọng, phức tạp phải kịp thời đề xuất, báo cáo Giám đốc trước khi xử lý, giải quyết.

2. Phân công công việc.

     2.1. Ông Trần Nam Long – Giám đốc Trung tâm.

     - Lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lỉnh vực sau:

     - Công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp của UBND tỉnh.

     - Công tác kế hoạch - tài chính; công tác thi đua – khen thưởng; công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ công chức và viên chức theo phân cấp quản lý và công tác phòng chống tham nhũng của cơ quan.

     - Ký hợp đồng kinh tế với các chủ đầu tư để thực hiện các hạng mục công việc theo đơn đặt hàng, kết quả trúng thầu hoặc giao nhiệm vụ của chủ đầu tư.

     - Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng lương của Trung tâm.

     - Trực tiếp phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính.

     - Là chủ tài khoản thứ nhất.

     2.2. Ông Chu Việt Yên – Phó Giám đốc Trung tâm.

      Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực sau:

     - Trực tiếp chỉ đạo điều hành sản xuất, ký xác nhận các sản phẩm về đo đạc bản đồ; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai do Trung tâm thực hiện và phát hành.

     -  Trực tiếp phụ trách phòng Đo đạc, phòng Kỹ thuật.

     - Thực hiện những công việc khác khi được Giám đốc ủy quyền.

     2.3. Bà Chu Thị Lan Anh - Phó Giám đốc Trung tâm

     Giúp Giám đốc phụ trách lĩnh vực sau:

      -Trực tiếp theo dõi chỉ đạo lĩnh vực kế hoạch, phân hạng, định giá đất, tư vấn giá đất, xây dựng lập dự toán các công trình được thực hiện.

      - Trực tiếp phụ trách phòng Tư vấn dịch vụ về đất đai.

      - Là chủ tài khoản thứ hai.

      - Thực hiện những công việc khác khi được Giám đốc ủy quyền.

      2.4. Ông Lê Văn Tạo - Phó Giám đốc Trung tâm

       Giúp Giám đốc phụ trách lĩnh vực sau:

       - Trực tiếp theo dõi chỉ đạo lĩnh vực Bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý và phát triển quỹ đất;

       - Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý, phát triển quỹ đất và bồi thường.

       -  Là chủ tài khoản thứ ba.

       - Thực hiện những công việc khác khi được Giám đốc ủy quyền.

 

CÁC PHÒNG THUỘC TRUNG TÂM:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Phòng Kỹ thuật

3. Phòng Đo đạc

4. Phòng Quản lý, Phát triển quỹ đất & bồi thường

5. Phòng Tư vấn, dịch vụ về đất đai