hình ảnh

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

 

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường và Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường với Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tiền thân:

- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng được thành lập theo quyết định 02/2004/QĐ-UB ngày 6/1/2004 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng.

Là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên), thực hiện theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, về việc Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; và Thông tư 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp kinh tế khác;

Tổng số nhân sự hiện tại là 39 người ( trong đó biên chế 38, hợp đồng lao động không thời hạn 01) gồm Ban giám đốc 03, Phòng Hành Chính: 03; Phòng KCS: 03; Phòng đo đạc: 31 nhân viên. Trong đó có 25 người có trình độ đại học và trên đại học, 14 người có trình độ Trung cấp. Các nhân viên làm việc trong đơn vị đều có bằng cấp phù hợp với yêu cầu việc làm của đơn vị.

Chức năng nhiệm vụ.

Căn cứ Quyết định số 02/2004/QĐ-UB ngày 06/01/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng thì Trung Tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có một số chức năng như sau:

 1. Tổ chức thực hiện công tác điều tra, đo đạc, biên vẽ lập bản đồ để phục vụ cho công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
 2. Tổ chức thực hiện lập hồ sơ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, khoáng sản Tài nguyên và Môi trường; tổng hợp thống kê và kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; thực hiện điều tra nông hóa thổ nhưỡng, phân hạng đất để có cơ sở định giá đất và cho thuê đất theo chỉ đạo của tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 3. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển giao công nghệ mới trong việc đo đạc, thành lập bản đồ, lập hồ sơ Tài nguyên và Môi trường; sản xuất phần mềm ứng dụng kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường phù hợp với điều kiện của địa phương; đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ tay nghề, nhiệm vụ chuyên môn các bộ công nhân viên;
 4. Được phép ký kết hợp đồng triển khai công tác kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh theo nhu cầu;

Theo Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và  Môi trường cấp thì có 9 lĩnh vực sau:

 1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ;
 2. Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;
 3. Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
 4. Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;
 5. Đo vẽ thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp;
 6. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;
 7. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý;
 8. Thành lập bản đồ chuyên đề;
 9. Khảo sát, đo đạc công trình.

       - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở đổi tên từ ”Ban đền bù giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm tỉnh Lâm Đồng”. Đến ngày 24/6/2013, UBND tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 1210/QĐ-UB ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng;

       - Quyết định số 520/QĐ-STNMT ngày 17/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng; Và Quyết định số 373/QĐ-STNMT ngày 16/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về việc Bổ sung, điều chỉnh Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 520/QĐ-STNMT ngày 17/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

         Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị Sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Phát triển quỹ đất; theo Thông báo số 129/QĐ-STC ngày 18/01/2019 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng Thông báo Dự toán thu, chi ngân sách năm 2019. Trung tâm có 04 phòng chuyên môn: Theo Quyết định số 520/QĐ-STNMT ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng “ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng”;

          Tổng số nhân sự hiện tại là 27 người ( trong đó biên chế 15, hợp đồng lao động không thời hạn 12) Trong đó có 22 người có trình độ đại học và trên đại học, 05 người có trình độ Trung cấp. Các nhân viên làm việc trong đơn vị đều có bằng cấp phù hợp với yêu cầu việc làm của đơn vị.

Chức năng, nhiệm vụ.

         - Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai;

          - Trung tâm Phát triển quỹ đất có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

          - Nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo 14 nội dung tại Điều 3 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 520/QĐ-STNMT ngày 17/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng;

        - Và bổ sung thêm 01 nhiệm vụ tại Quyết định số 373/QĐ-STNMT ngày 16/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về việc Bổ sung, điều chỉnh Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 520/QĐ-STNMT ngày 17/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

 1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, xã, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 2. Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
 3. Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được cấp có thẩm quyền giao.
 4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được cấp có thẩm quyền giao.
 5. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.
 7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 8. Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.
 9. Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.
 10. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
 11. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.
 12. Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
 13. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
 14. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

15.Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính và bản đồ địa hình để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định canh, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh. Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định canh, tái định cư để giải phóng mặt bằng theo quyết định của UBND tỉnh đối với từng trường hợp thu hồi đất sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt mà chưa có công trình dự án cụ thể.

Thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm đồng đã ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 3898/KH-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nội vụ, ngày 9 tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường và Phát triển quỹ đất trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường với Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Với mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn và hiệu quả phù hợp với từng bước làm cho bộ máy hành chính phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai nhiều chương trình cải cách hành chính trong đó có chương trình “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” nhằm từng bước đối mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời xây dựng các chính sách ưu đãi thu hút các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia cung cấp dịch vụ công.

Trong thời gian qua, với chức năng nhiệm vụ được giao các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực trong việc giúp các cơ quan tổ chức hành chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và thực hiện cung cấp các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, hệ thống tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp hiện nay còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, hiệu quả hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp chưa cao. Mặt khác, một số lĩnh vực, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp hiện nay đã được xã hội hóa nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, công bằng và hiệu quả trong cung cấp các dịch vụ công và phù hợp với lộ trình cải cách hành chính nhà nước.

 Việc sát nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất vào Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là một phương thức sắp xếp hợp lý đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh xác định trong lộ trình kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp, kiện toàn, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công nhằm phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế trong việc cung cấp dịch vụ công, nâng cao chất lượng dịch vụ cho xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất hiện có; từng bước đổi mới phương thức quản lý tài chính theo cơ chế thị trường; đa dạng hóa sở hữu.

Trải qua 20 năm hoạt động, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã có những sự đầu tư phát triển đúng hướng, quyết định cho sự thành công hôm nay.

          Xác định con người là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định cho mọi sự thành công trong bước đường phát triển, Lãnh đạo Trung tâm đã có sự đầu tư trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Cán bộ của Trung tâm được cử đi đào tạo các lớp Đại học, sau Đại học; đào tạo về lý luận chính trị, quản lý nhà nước; tập huấn về nghiệp vụ, nâng cao tay nghề,đến nay Trung tâm đã có tổng số 65 cán bộ, viên chức, lao động; trong đó có: 55 cán bộ có trình độ độ Đại học và trên đại học, 10 cán bộ có trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp và lái xe. Cán bộ của Trung tâm có trình độ chuyên môn và tay nghề vững vàng, có đạo đức tác phong tốt, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn gắn bó với cơ quan và tâm huyết với nghề nghiệp.

          Đoàn kết nội bộ là hòn đá tảng rắn chắc xây dựng nên thành công của đơn vị. Suốt chặng đường hơn 15 năm Xây dựng - Đoàn kết và Phát triển, các thế hệ cán bộ lãnh đạo đơn vị luôn đề cao việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ bền chặt; tập thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị vẫn luôn bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết thân ái, trên dưới một lòng, cùng chung tay xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

          Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công nghệ trong hoạt động sản xuất là một nhiệm vụ được Lãnh đạo Trung tâm quan tâm đầu tư và chỉ đạo thực hiện xuyên suốt, nhất quán, điều này đã đem lại những thành công quan trọng, góp phần vào sự phát triển, tạo dựng thương hiệu của Trung tâm ngày hôm nay. Trung tâm đã tiến hành song song việc ứng dụng công nghệ thông tin và việc đổi mới công nghệ trong hoạt động đo đạc và bản đồ, cùng với sự đổi mới về công nghệ đo đạc, từ việc loại bỏ máy đo quang cơ để sử dụng máy toàn đạc điện tử có độ chính xác cao, từ đo đạc mặt đất trực tiếp bằng các máy đo đạc hiện đại đến ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu (GPS), tất cả là một sự định hướng rõ ràng cho tương lai. Tuy có khó khăn trong giai đoạn đầu như phải đầu tư máy móc thiết bị tin học, các máy đo đạc đắt tiền trong điều kiện đơn vị còn rất khó khăn nhưng việc triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và đầu tư các máy móc thiết bị đo vẽ đã thực sự nâng vị thế của Trung tâm lên một tầm cao mới. Hiện nay với một hệ thống máy móc chuyên dụng khá hiện đại, đầy đủ chủng loại, ứng dụng cho nhiều công việc khác nhau của công tác đo đạc và bản đồ; với một hệ thống đa dạng về phần mềm máy tính chuyên dụng cho công tác đo đạc - bản đồ, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Trung tâm đủ khả năng để xử lý những công việc khó khăn, phức tạp nhất của công tác đo đạc - bản đồ và quản lý đất đai.

          Với những kết quả đã đạt được trong suốt hơn 15  năm Xây dựng - Đoàn kết và Phát triển của 02 đơn vị trước khi sáp nhập, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường và Phát triển quỹ đất tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trước đó phấn đấu trở thành đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm và uy tín được các đối tác, khách hàng tín nhiệm và sẵn sàng hợp tác. Trung tâm cũng được Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Sở tin tưởng, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành và đơn vị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng đó.

          Với Truyền thống hơn 15 năm "Xây dựng - Đoàn kết và Phát triển"; với tinh thần phát huy thế mạnh, tiềm lực và khát vọng vươn lên, tập thể cán bộ, viên chức, lao động của Trung tâm sẽ tiếp tục gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của đơn vị, cùng chung ý chí, đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh./.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Ban giám đốc

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Kỹ thuật

Phòng Quản lý, Phát triển quỹ đất & bồi thường

Phòng Tư vấn, dịch vụ về đất đai

Phòng Đo đạc