hình ảnh

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 Chức năng của Trung tâm

Trung tâm có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý,khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức,hộ gia đình, cá nhân để đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất, nâng cao giá trị của đất chuyển nhượng, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng; cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật;

 Nhiệm vụ của Trung tâm

 1. Xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng, đo vẽ thành lập hệ thống bản đồ địa chính, bản đồ địa hình các loại tỷ lệ và bản đồ chuyên đề;
 2. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;
 3. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và nhận chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực đo đạc bản đồ;
 4. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển giao công nghệ mới trong việc đo đạc, thành lập bản đồ, lập hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường phù hợp với điều kiện của địa phương; đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ tay nghề, nhiệm vụ chuyên môn cho viên chức, người lao động của Trung tâm;
 5. Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Đánh giá, phân hạng đất; Đăng ký đất đai; Lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính; Thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định của Pháp luật;
 6. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, thành phố (đối với dự án, công trình mà Trung tâm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện) để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
 7. Lập, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
 8. Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;
 9. Thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;
 10. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai;
 11. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
 12. Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;

13.Thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

 1. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
 2. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan;
 3. Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;
 4. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
 5. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao;
 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.