hình ảnh

Phòng Quản lý, Phát triển quỹ đất & bồi thường

       PHÒNG QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT & BỒI THƯỜNG

I. VỀ NHÂN SỰ:

STT Đơn vị / Họ và tên Chức vụ Trình độ Chuyên ngành
1 Bùi Quý Đào Phó PT phòng Thac sĩ Quản lý đất đai
2 Dương Anh Nam Phó phòng Đại học Luật
3 Tạ Thành Nhân Tổ trưởng Tổ 1 Đại học Quản trị kinh doanh
4 Bùi Thị Lệ Huyền Chuyên viên Đại học Quản lý đất đai
5 Lã Văn Quân Tổ trưởng Tổ 2 Đại học Trắc địa
6 Nguyễn Thanh Hương Giang Tổ phó Tổ 1 Đại học Quản lý đất đai
7 Bùi Đức Duy Tổ phó Tổ 1 Đại học  Luật
8 Nguyễn Trà Sơn Tổ phó Tổ 2 Đại học Tài chính - Kế toán
9 Nguyễn Đức Dũng Tổ phó Tổ 3 Cao đẳng Luật kinh Doanh
10 Vũ Thị Thanh Hương Chuyên viên Đại học Luật
11 Hồ Thị Hằng Chuyên viên Đại học Luật
12 Đinh Thị Vi Chuyên viên Đại học Tài chính - Kế toán
13 Trần Xuân Luân Chuyên viên Đại học Luật
14 Nguyễn Đình Ngọc Tuấn Chuyên viên Đại học Sinh học
15 Phạm Khắc Vũ  Chuyên viên Đại học  Cử nhân Luật
16 Trần Bảo Ngọc Cán sự Cao đẳng Quản trị kinh doanh

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

2.1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện (đối với dự án, công trình mà Trung tâm được cấp có thẩm quyền giao thực hiện) để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm đếm hiện trạng về tài sản, đất đai thuộc các dự án do Trung tâm ký hợp đồng;

2.3. Phối hợp với phòng Tư vấn, dịch vệ về đất đai và các đơn vị liên quan thực hiện việc định giá đất, tài sản trên đất đối với các dự án được phân công;

2.4. Chủ trì, phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất các khu tái định cư, định canh (lần đầu);

2.5. Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (lần thứ 2 trở đi);

2.6. Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuấ giải quyết các trường hợp kiến nghị, khiếu nại về bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định canh, định cư ...

4.7. Tham mưu trình lãnh đạo trả lời đơn thư, kiến nghị, phản ánh và giải quyết các trường hợp kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ... theo phân công của Lãnh đạo cơ quan.

4.8. Tổng hợp, báo cáo tiến độ đối với các dự án theo chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm;

4.9. Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm trong các công tác Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, định canh tại các dự án do đơn vị ký hợp đồng thực hiện;

2.10. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính lập báo cáo định kỳ và các báo cáo khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc;

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Ban giám đốc;

Phòng Tổ chức - Hành chính;

Phòng Kỹ thuật;

Phòng Đo đạc;

Phòng Tư vấn, dịch vụ về đất đai.