hình ảnh

Dự án về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

 Số hợp đồng

06/2020/HĐDV

 Khách hàng

 Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng

 Người đại diện

 Ông. Huỳnh Ngọc Hải

 Địa chỉ

 36 Trần Phú, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm   Đồng

 Số điện thoại

(0263) 3824144

- Fax: (0263) 3834589

 Ngày ký hợp đồng

26/02/2020

 Người ký hợp   đồng

 Ông Trần Nam Long

 Tiến độ thực hiện   hợp đồng

Đã hoàn thành

 Nội dung công   việc thực hiện

Tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Lâm Đồng

 Ghi chú

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH:

Dự án 01 về Kiểm tra nghiệm thu bản đồ;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc bản và cấp giấy;

Dự án số 01 về Lập kế hoạch sử dụng đất;

Dự án về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Dự án Kiểm tra, giám sát Kiểm kê đất đai;

Dự án Kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Xây dựng bản giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐANH THỰC HIỆN:

Dự án số 01 về Bồi thường - GPMB;

Dự án số 02 Bồi thường - GPMB;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc và Cấp giấy;

Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu huyện Bảo Lâm;

Dự án Đo đạc và cấp Giấy đất Lâm nghiệp.