hình ảnh

Dự án Kiểm tra, giám sát Kiểm kê đất đai

 Số hợp đồng 07/2020/HĐDV
 Khách hàng  Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng
 Người đại diện  Ông. Huỳnh Ngọc Hải
 Địa chỉ  36 Trần Phú, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm   Đồng
 Số điện thoại

(0263) 3824144

- Fax: (0263) 3834589

 Ngày ký hợp đồng 26/02/2020
 Người ký hợp   đồng  Ông Trần Nam Long
 Tiến độ thực hiện   hợp đồng Đã hoàn thành
 Nội dung công   việc thực hiện Tư vấn giám sát kỹ thuật, kiểm tra nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm gói thầu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện và cấp xã trên địa bàn 6 huyện, thành phố: thành phố Đà Lạt, huyện Di Linh, huyện Đơn Dương, huyện Lạc Dương, huyện Đam Rông và huyện Đức Trọng
 Ghi chú  

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH:

Dự án 01 về Kiểm tra nghiệm thu bản đồ;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc bản và cấp giấy;

Dự án số 01 về Lập kế hoạch sử dụng đất;

Dự án về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Dự án Kiểm tra, giám sát Kiểm kê đất đai;

Dự án Kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Xây dựng bản giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐANH THỰC HIỆN:

Dự án số 01 về Bồi thường - GPMB;

Dự án số 02 Bồi thường - GPMB;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc và Cấp giấy;

Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu huyện Bảo Lâm;

Dự án Đo đạc và cấp Giấy đất Lâm nghiệp.