Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy

 Số hợp đồng  03/2013/HĐKT
 Khách hàng Sở Tài nguyên và Môi trường
 Người đại diện  Ông. Nguyễn Ngọc Phúc
 Địa chỉ  36 Trần Phú, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm   Đồng
 Số điện thoại (0263) 3824144
 Ngày ký hợp đồng 26/4/2013
 Người ký hợp   đồng  Ông Nguyễn Ngọc Phúc
 Tiến độ thực hiện   hợp đồng  Hoàn thành
 Nội dung công   việc thực hiện Xây dựng lưới ĐC, đo đạc thành lập BDĐC, lập HSĐC, đăng ký cấp mới và cấp đổi giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất, xây dựng CSDL ĐC xã Tahine- Đức Trọng thuộc DA hoàn thiện hệ thống HSĐC tỉnh LĐ giai đoạn 2009-2015
 Ghi chú  

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH:

Dự án 01 về Kiểm tra nghiệm thu bản đồ;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc bản và cấp giấy;

Dự án số 01 về Lập kế hoạch sử dụng đất;

Dự án về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Dự án Kiểm tra, giám sát Kiểm kê đất đai;

Dự án Kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Xây dựng bản giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐANH THỰC HIỆN:

Dự án số 01 về Bồi thường - GPMB;

Dự án số 02 Bồi thường - GPMB;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc và Cấp giấy;

Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu huyện Bảo Lâm;

Dự án Đo đạc và cấp Giấy đất Lâm nghiệp.