hình ảnh

Dự án số 01 về Bồi thường - GPMB

 Số hợp đồng  08/2019/HDDV-GĐ
 Khách hàng  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng
 Người đại diện  Ông. 
 Địa chỉ  36 Trần Phú, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm   Đồng
 Số điện thoại 02633533168
 Ngày ký hợp đồng  24/6/2019
 Người ký hợp   đồng  Ông Trần Nam Long
 Tiến độ thực hiện   hợp đồng  Đang triển khai công đoạn cuối
 Nội dung công   việc thực hiện Bồi thường DA: nâng cấp trạm bơm Phước Cát 1 huyện Cát Tiên
 Ghi chú  
 Chi tiết dự án   Xem chi tiết

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH:

Dự án 01 về Kiểm tra nghiệm thu bản đồ;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc bản và cấp giấy;

Dự án số 01 về Lập kế hoạch sử dụng đất;

Dự án về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Dự án Kiểm tra, giám sát Kiểm kê đất đai;

Dự án Kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Xây dựng bản giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐANH THỰC HIỆN:

Dự án số 01 về Bồi thường - GPMB;

Dự án số 02 Bồi thường - GPMB;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc và Cấp giấy;

Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu huyện Bảo Lâm;

Dự án Đo đạc và cấp Giấy đất Lâm nghiệp.