hình ảnh

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy

 Số hợp đồng 13/2020/HĐDV
 Khách hàng  Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng
 Người đại diện  Ông. Huỳnh Ngọc Hải
 Địa chỉ  36 Trần Phú, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm   Đồng
 Số điện thoại (0263) 3824144
 Ngày ký hợp đồng 17/8/2020
 Người ký hợp   đồng  Ông Trần Nam Long
 Tiến độ thực hiện   hợp đồng Đang triển khai Công đoạn 2
 Nội dung công   việc thực hiện Đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị 05/CT-TTg tại địa bàn xã Đạ R’Sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
 Ghi chú  

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH:

Dự án 01 về Kiểm tra nghiệm thu bản đồ;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc bản và cấp giấy;

Dự án số 01 về Lập kế hoạch sử dụng đất;

Dự án về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Dự án Kiểm tra, giám sát Kiểm kê đất đai;

Dự án Kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Xây dựng bản giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐANH THỰC HIỆN:

Dự án số 01 về Bồi thường - GPMB;

Dự án số 02 Bồi thường - GPMB;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc và Cấp giấy;

Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu huyện Bảo Lâm;

Dự án Đo đạc và cấp Giấy đất Lâm nghiệp.