hình ảnh

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy

 Số hợp đồng  07/2016/HĐKTLN
 Khách hàng  Sở Tài nguyên và Môi trường 
 Người đại diện  Ông. Nguyễn Ngọc Phúc
 Địa chỉ  36 Trần Phú, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm   Đồng
 Số điện thoại (0263) 3824144
 Ngày ký hợp đồng 14/8/2017
 Người ký hợp   đồng  Ông Trần Nam Long
 Tiến độ thực hiện   hợp đồng  Đang làm hồ sơ Thanh, quyết toán
 Nội dung công   việc thực hiện Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập BĐĐC và cấp giấy CNQSDĐ đối với Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm
 Ghi chú  

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH:

Dự án 01 về Kiểm tra nghiệm thu bản đồ;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc bản và cấp giấy;

Dự án số 01 về Lập kế hoạch sử dụng đất;

Dự án về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Dự án Kiểm tra, giám sát Kiểm kê đất đai;

Dự án Kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Xây dựng bản giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐANH THỰC HIỆN:

Dự án số 01 về Bồi thường - GPMB;

Dự án số 02 Bồi thường - GPMB;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc và Cấp giấy;

Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu huyện Bảo Lâm;

Dự án Đo đạc và cấp Giấy đất Lâm nghiệp.