hình ảnh

Dự án số 04 về Đo đạc và Cấp giấy

 Số hợp đồng 18/2018/HĐDV-Bla
 Khách hàng  Sở Tài nguyên và Môi trường
 Người đại diện  Ông: Huỳnh Ngọc Hải
 Địa chỉ  36 Trần Phú, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm   Đồng
 Số điện thoại (0263) 3824144
 Ngày ký hợp đồng 30/10/2018
 Người ký hợp   đồng  Ông Trần Nam Long
 Tiến độ thực hiện   hợp đồng Đang làm hồ sơ Thanh quyết toán
 Nội dung công   việc thực hiện Đo đạc, chỉnh lý biến động, lập BĐĐC, đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ xã Lộc Phú huyện Bảo Lâm
 Ghi chú  

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH:

Dự án 01 về Kiểm tra nghiệm thu bản đồ;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc bản và cấp giấy;

Dự án số 01 về Lập kế hoạch sử dụng đất;

Dự án về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Dự án Kiểm tra, giám sát Kiểm kê đất đai;

Dự án Kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Xây dựng bản giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐANH THỰC HIỆN:

Dự án số 01 về Bồi thường - GPMB;

Dự án số 02 Bồi thường - GPMB;

Dự án số 01 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 02 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 03 về Đo đạc và cấp giấy;

Dự án số 04 về Đo đạc và Cấp giấy;

Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu huyện Bảo Lâm;

Dự án Đo đạc và cấp Giấy đất Lâm nghiệp.