hình ảnh

ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

I. Đối với hồ sơ cá nhân:

1. Đo đạc

1.1. Đo lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất

1.2. Đo lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất và đo vẽ hiện trạng nhà

1.3. Đo tách, hợp hồ sơ kỹ thuật thửa đất

1.4. Đo vẽ hiện trạng nhà

1.5. Đo vẽ hoàn công nhà

 

* Hồ sơ liên quan cần cung cấp khi liên hệ hợp đồng:

- Bản sao giấy CNQSDĐ hoặc giấy CNQSHN ở, QSDĐ ở ;

- Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp người yêu cầu không phải chủ sử dụng đất);

- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (nếu có);

- Đơn xin tách thửa (hoặc hợp thửa) có xác nhận của phòng TN&MT hoặc UBND cấp xã;

- Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất (đối với thửa đất chưa có giấy CNQSDĐ hoặc giấy CNQSHN ở, QSDĐ ở);

- Bản vẽ thiết kế nhà (đối với trường hợp đo vẽ hoàn công nhà).

 

2. Biên vẽ

2.1. Biên vẽ hồ sơ kỹ thuật thửa đất và biên vẽ hiện trạng nhà

2.2. Biên vẽ hiện trạng nhà

2.3. Biên vẽ hồ sơ kỹ thuật thửa đất

 

* Hồ sơ liên quan cần cung cấp khi liên hệ hợp đồng:

- Bản vẽ thiết kế nhà (đối với trường hợp đo vẽ hoàn công nhà).

- Bản sao: hồ sơ kỹ thuật đã có của thửa đất; giấy chứng nhận QSDĐ hoặc giấy CNQSHN ở QSDĐ ở; hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ; bản vẽ hiện trạng hà đã có;

 

3. Cắm mốc ranh thửa đất

- Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp người yêu cầu không phải chủ sử dụng đất);

- Bản sao: hồ sơ kỹ thuật đã có của thửa đất; giấy chứng nhận QSDĐ hoặc giấy CNQSHN ở QSDĐ ở; hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐĐ;

 

II. Đối với hồ sơ tổ chức

1. Đo đạc

1.2. Đo vẽ bản đồ hiện trạng khu đất

1.3. Đo vẽ bản đồ địa hình hiện trạng các moong khai thác khoáng sản

1.4. Đo đạc lập bản đồ địa hình

1.5. Xây dựng điểm tọa độ, độ cao

1.6. Đo phục vụ giải quyết khiếu nại, tranh chấp, kê biên tài sản…

1.7. Cắm mốc ranh đất, mốc ranh phục vụ giao đất.

 

2. Biên vẽ

2.1. Biên vẽ bản đồ địa chính khu đất;

2.2. Lập sơ đồ giới thiệu địa điểm, sơ đồ vị trí;

2.3. Lập bản đồ chuyên đề (bản đồ hành chính, bản đồ xả nước thải, bản đồ giao thông, bản đồ các khu công nghiệp ...);

2.4. Chuyển thiết kế quy hoạch xây dựng chi tiết lên bản đồ địa chính khu đất.

 

* Hồ sơ liên quan cần cung cấp khi liên hệ hợp đồng:

1. Phục vụ thu hồi đất:

- Văn bản yêu cầu của chủ đầu tư; trường hợp không có văn bản thì người đại diện viết phiếu yêu cầu.

- Thỏa thuận về địa điểm (Văn bản thỏa thuận hoặc Quyết định giới thiệu địa điểm, kèm theo sơ đồ giới thiệu địa điểm) và Thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền;

- Tọa độ tim tuyến, tọa độ mốc giải phóng mặt bằng hoặc mốc tim tuyến, mốc giải phóng mặt bằng tại thực địa (đối với khu đo dạng tuyến);

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt (nếu có).

2. Phục vụ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CNQSDĐ hoặc gia hạn thuê đất:

- Văn bản yêu cầu của chủ đầu tư; trường hợp không có văn bản thì người đại diện viết phiếu yêu cầu.

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương giao đất, cho thuê đất, cấp giấy CNQSDĐ (kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan).

- Đối với đất của các tổ chức, cơ sở tôn giáo; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh đề nghị có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với trường hợp đo tách thửa (hoặc hợp thửa) để lập thủ tục liên quan về đất đai, phải có đơn được Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

3. Trích lục và biên vẽ bản đồ địa chính:

- Văn bản yêu cầu của người sử dụng đất; trường hợp không có văn bản thì người đại diện viết phiếu yêu cầu.

- Cung cấp thông tin, nội dung biên vẽ, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc biên vẽ (giấy tờ pháp lý, bản đồ địa chính cũ...).

- Đối với trường hợp hợp thửa để lập thủ tục liên quan về đất đai, phải có đơn được Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

4. Đo vẽ lập bản đồ hiện trạng đất các cơ sở tôn giáo:

- Phiếu yêu cầu của người đại diện ký hợp đồng; Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp người yêu cầu không phải chủ sử dụng đất), giấy giới thiệu;

- Văn bản đề nghị của tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền về việc đo vẽ hiện trạng để phục vụ mục đích của tổ chức Tôn giáo.

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan đến khu đất cần đo vẽ hiện trạng.

5. Lập sơ đồ giới thiệu địa điểm:

- Văn bản yêu cầu của chủ đầu tư hoặc phiếu yêu cầu của người đại diện.

- Ý kiến của cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương cho lập hồ sơ giới thiệu địa điểm.

- Cung cấp thông tin về vị trí khu đất xin giới thiệu địa điểm.

6. Cắm mốc ranh giới giao đất và ranh thửa đất:

- Văn bản yêu cầu của chủ đầu tư hoặc phiếu yêu cầu của người đại diện.

- Đối với hồ sơ dịch vụ: cung cấp bản đồ địa chính khu đất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, có thể hiện vị trí, số lượng mốc cần cắm do chủ đầu tư xác định.

- Đối với nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường giao: Bản đồ địa chính khu đất thể hiện vị trí, số lượng mốc cần cắm do Phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

7. Phục vụ giải quyết khiếu nại, tranh chấp, kê biên tài sản, thi hành án:

- Văn bản yêu cầu đo đạc của cơ quan có thẩm quyền (Tòa án, Thi hành án..)

- Bản photo các giấy tờ có liên quan phục vụ cho yêu cầu đo đạc.

8. Đo đạc lập bản đồ địa hình, xây dựng điểm tọa độ, độ cao, đo bản đồ địa hình hiện trạng khu mỏ (báo cáo định kỳ):

- Văn bản yêu cầu của chủ đầu tư hoặc phiếu yêu cầu của người đại diện.

- Sơ đồ hoặc bản đồ khu đất cần đo đạc lập bản đồ địa hình và xây dựng điểm tọa độ, độ cao (kèm các giấy tờ pháp lý).

- Quyết định hoặc Giấy phép về việc cho phép khai thác, bản đồ khu vực cho phép khai thác; Quyết định và bản đồ địa chính thuê đất (đối với đo bản đồ hiện trạng mỏ).

9. Chuyển thiết kế quy hoạch lên bản đồ địa chính khu đất:

- Văn bản yêu cầu của chủ đầu tư hoặc phiếu yêu cầu của người đại diện.

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế quy hoạch (kèm File thiết kế quy hoạch ghi trong đĩa CD).

- Bản sao bản đồ thiết kế quy hoạch in trên giấy có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

Bộ đơn giá tỉnh Lâm Đồng