hình ảnh

BỒI THƯỜNG GPMB DỰ ÁN TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

 Số hợp đồng

 23/2021/HĐ-GPMB

 25/2021/HĐ-GPMB

 Khách hàng

Ban quản lý đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đơn Dương

 Người đại diện

ÔNG: Nguyễn Văn Tứ

 Địa chỉ

Số 20 Nguyễn Du, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương

 Số điện thoại

 02633.620.789

 Ngày ký hợp đồng

 28/6/2021

 Người ký hợp   đồng

 Ông Trần Nam Long

 Tiến độ thực hiện   hợp đồng

 Đang triển khai

 Nội dung công   việc thực hiện

Thực hiện Công tác Bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án:

- Hồ chứa nước Kazam tại xã Ka Đô

- Tuyển đường Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương.

 Ghi chú

 

 Chi tiết dự án

  Xem chi tiết