hình ảnh

BỒI THƯỜNG GPMB DỰ ÁN TẠI HUYỆN ĐẠ TẺH

 Số hợp đồng

 01/2021/HĐ-GPMB

 02/2021/HĐ-GPMB

 Khách hàng

Ban quản lý đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Tẻh

 Người đại diện

ÔNG: Nguyễn Văn Hiếu

 Địa chỉ

TDP 4D, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh

 Số điện thoại

 

 Ngày ký hợp đồng

 15/7/2021

 Người ký hợp   đồng

 Ông Trần Nam Long

 Tiến độ thực hiện   hợp đồng

 Đang triển khai

 Nội dung công   việc thực hiện

Thực hiện Công tác Bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng

 Ghi chú

 

 Chi tiết dự án

  Xem chi tiết