hình ảnh

LẬP PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT - DỰ TOÁN; THI CÔNG CÔNG TRÌNH 

 Số hợp đồng

 01/2021/HĐ-SDĐ

 Khách hàng

 PHÒNGTÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐAM RÔNG

 Người đại diện

ÔNG: NGUYỄN NGỌC THANH

 Địa chỉ

Thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

 Số điện thoại

 

 Ngày ký hợp đồng

 19/7/2021

 Người ký hợp   đồng

 Ông Trần Nam Long

 Tiến độ thực hiện   hợp đồng

 Đang triển khai

 Nội dung công   việc thực hiện

Lập Phương án kỹ thuật – Dự toán; Thi công công trình trích đo địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp mới, cấp đổi GCNQSD đất tại các xã thuộc huyện Đam Rông

 Ghi chú

 

 Chi tiết dự án

  Xem chi tiết