hình ảnh

QUY HOẠCH VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN BẢO LÂM

 S hp đng

 01/2021/HĐ-SDĐ

 Khách hàng

 PHÒNGTÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN BẢO LÂM

 Người đi din

ÔNG: NGUYỄN VĂN NĂM

 Đa ch

Số 5, Nguyễn Tất Thành, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

 S đin thoi

 

 Ngày ký hp đng

 09/7/2021

 Người ký hp   đng

 Ông Trần Nam Long

 Tiến đ thc hin   hp đng

 Đang triển khai

 Ni dung công   vic thc hin

Thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

 Ghi chú

 

 Chi tiết d án

  Xem chi tiết