hình ảnh

ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CÁC XÃ TẠI HUYỆN LÂM HÀ

 S hp đng

 18/2021/HĐ-STNMT

 Khách hàng

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÂM ĐỒNG

 Người đi din

ÔNG: HUỲNH NGỌC HẢI

 Đa ch

 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt

 S đin thoi

02633.382.092

 Ngày ký hp đng

 05/8/2021

 Người ký hp   đng

 Ông Trần Nam Long

 Tiến đ thc hin   hp đng

 Đang triển khai

 Ni dung công   vic thc hin

Thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý biến động, lập bản đồ địa chính tại các xã Hoài Đức, Phúc Thọ, Tân Thanh thuộc công trình hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính huyện Lâm Hà

 Ghi chú

 

 Chi tiết d án

  Xem chi tiết