hình ảnh

ĐO ĐẠC PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

 S hp đng

 01/2021/HDDV VÀ 

02/2021/HDDV

 Khách hàng

 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng huyện Đạ Tẻh

 Người đi din

 Ông: Nguyễn Văn Hiếu

 Đa ch

 TDP 4D thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm   Đồng

 S đin thoi

02633.883.090

 Ngày ký hp đng

 24/3/2021

 Người ký hp   đng

 Ông Trần Nam Long

 Tiến đ thc hin   hp đng

 Đã thực hiện xong

 Ni dung công   vic thc hin

Đo đạc lập bản đồ, trích đo địa chính thửa đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

 Ghi chú

 Đã thực hiện xong

 Chi tiết d án

  Xem chi tiết