hình ảnh

Thực hiện bồi thường – GPMB và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất một số dự án trọng điềm

1. Dự án hồ chứa nước Đạ Sị - Cát tiên

2. Dự án khôi phục cải tạo Quốc lộ 20 trong đó:

   - Đoạn BOT : đã hoàn thành

   - Đoạn BT : hoàn thiện 99%

3. Dự án Boxit – Nhôm Lâm Đồng:

   - Giai đoạn 1 : hoàn thành

   - Giai đoạn 2 : đang thực hiện .